بلند کردن بچه

شیر دادن به بچه

چک کردن دمای شیر

غذا دادن به بچه

چک کردن پوشک بچه

تعویض پوشک نوزاد


بیدار کردن نوزاد

بازی کردن با نوزاد
نرمش

ماساژ دادن نوزاد

حمام کردن نوزاد

حشک کردن نوزادآرام کردن نوزاد
دوست شدن با نوزاد

خنداندن نوزاد

معرفی کردن حیوانات به نوزاد

تمیز کردن بینی نوزاد

تخت خواب نوزاد

انتخاب یک پرستار بچه

کمربند ایمنی

قدم زدن با نوزاد